تفاوت بین PLC و DCS

5/5
تفاوت بین PLC و DCS

تفاوت بین PLC و DCS

به‌طور خلاصه، PLC یا کنترل‌کننده منطقی قابل برنامه‌ریزی، رایانه‌ای است که برای اتوماسیون فرایندها استفاده می‌شود. وجه تشابه DCS (سیستم کنترل توزیعی) و PLC آن است که هر دو دارای کنترل‌کننده‌های مقاوم رایانه‌ای هستند؛ با این حال DCS شامل چندین کنترل‌کننده مستقل است که در سراسر سیستم توزیع شده‌اند. DCS نیز برای اتوماسیون فرایند استفاده می‌شود.

همان طور که حدس می‌زنید، هر دو سیستم مزایا و معایبی دارند. نکتۀ مهم این است که با فناوری‌های امروزی، هر دو سیستم می‌توانند کل کارخانه را کنترل کنند. انتخاب هر سیستم بایستی با توجه به مزایا و معایب و همچنین هزینه‌های آن صورت گیرد. خلاصه اینکه DCS دارای کنترل‌کننده‌های مستقلی است که در سراسر کارخانه توزیع شده‌اند. اگر یک کنترلر از کار بیفتد، لزوماً کل کارخانه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. همچنین DCS دارای نظارت و کنترل داخلی است که سبب صرفه‌جویی در زمان توسعه می‌شود. PLC واحد به معنای نقطۀ خرابی واحد است. با این حال، مسلماً قصد ندارید کل کارخانه را با یک PLC کنترل کنید؛ سیستم PLC متصل می‌تواند تقریباً همان امنیت و استواری DCS را داشته باشد.

آگهی کسب و کار

آگهی فروش دستگاه

آگهی فروش ابزار